Gratis verzending in de Europese Unie boven €99 !

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BELEID
Eigenaar van de website, het aanbod en bindende voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Nature Madagascar en haar eigenaars. Deze voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder u onze website en de door ons aangeboden diensten kunt gebruiken. Deze website biedt bezoekers specerijen, plantenextracten en aanverwante producten aan. Door de website van onze dienst te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Kamer van Koophandel nummer (KVK):  62229737

BTW-nummer (BTW): NL001408743B62

Wie kan uw website gebruiken; wat zijn de vereisten om een account aan te maken?

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 16 jaar oud zijn, of meerderjarig in uw rechtsgebied, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebben om deze Voorwaarden als een bindende overeenkomst aan te gaan. U mag deze website niet gebruiken en/of diensten ontvangen indien dit verboden is in uw land of krachtens enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

 

Belangrijke commerciële voorwaarden voor klanten

Wanneer u een artikel koopt, gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemvermelding voordat u een verplichting aangaat om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u het betalingsproces bij de kassa voltooit.

De prijzen die wij in rekening brengen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan vermeld op de website. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen voor getoonde producten op elk moment te wijzigen, en om prijsfouten die per ongeluk kunnen optreden te corrigeren. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

Retour- en restitutiebeleid

Online bedrijven die producten verkopen zijn verplicht om hun retourbeleid en restitutiebeleid te presenteren. Dit is belangrijk om te voldoen aan de regelgeving inzake consumentenbescherming. Het voorkomt claims van klanten die niet tevreden zijn over de producten die zij hebben gekocht. Veel websites die fysieke goederen verkopen, stellen een terugbetalingsbeleid op als een afzonderlijk document. Dit bevat gewoonlijk meer instructies en informatie over de procedures voor retourzendingen en terugbetalingen.

Voorbeeld:
Voor elk onbeschadigd product geldt dat u het gewoon met de bijgeleverde accessoires en verpakking samen met het originele ontvangstbewijs (of cadeaubon) binnen 14 dagen na de datum waarop u het product hebt ontvangen, terugstuurt en wij zullen het ruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betalingsmethode. Houd bovendien rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waar ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) Gebruikte, beschadigde of geopende producten komen niet in aanmerking voor retournering. (iii) Eventuele extra kosten in verband met het terugzenden van het product, inclusief verzendkosten, worden door Nature Madagascar en haar eigenaren niet vergoed.

 

Behoud van het recht om het aanbod te wijzigen

Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het aanbieden van de diensten of bepaalde kenmerken van de diensten die wij aanbieden; of limieten voor de diensten creëren. Wij kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer wij een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen wij het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als wij het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op volledige terugbetaling als hij het product onmiddellijk naar ons terugstuurt. Wij betalen voor de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

 

Eigendom van intellectuele eigendom, auteursrechten en logo's

De Dienst en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief, zonder beperking, software, afbeeldingen, tekst, graphics, logo's, patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Nature Madagascar en haar eigenaars. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder deze intellectuele eigendomsrechten, en u stemt ermee in deze niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, door te sturen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te maken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u door het uploaden van inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) via welk middel dan ook naar de website, bevestigt dat u alle relevante rechten bezit of de juiste licentie hebt gekregen om de inhoud te uploaden/over te dragen/versturen. U gaat ermee akkoord dat de geüploade/overgedragen inhoud publiekelijk kan worden weergegeven op de website.

 

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

Wij kunnen uw toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief als u naar onze enige vaststelling een bepaling van deze Voorwaarden of een toepasselijke wet of regelgeving schendt. U kunt het gebruik van uw account en/of diensten te allen tijde stopzetten en verzoeken deze te annuleren. Niettegenstaande het voorgaande worden automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten alleen stopgezet na afloop van de periode waarvoor u reeds hebt betaald.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Nature Madagascar en haar eigenaars te vrijwaren van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (met inbegrip van advocatenkosten) die door derden tegen hen worden ingesteld als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Nature Madagascar en haar eigenaars in geen geval aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden Nature Madagascar en haar eigenaars geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) onbevoegde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken. Wanneer wij de Voorwaarden op een wezenlijke manier wijzigen, zullen wij u ervan op de hoogte stellen dat er wezenlijke veranderingen in de Voorwaarden zijn aangebracht. Wanneer u na een dergelijke wijziging gebruik blijft maken van de Website of onze dienst, betekent dit dat u de nieuwe Voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de Voorwaarden, dient u de website of de dienst niet te gebruiken of te openen (of te blijven openen).

 

Promotionele e-mails en inhoud

U gaat ermee akkoord om van tijd tot tijd promotionele berichten en materiaal van ons te ontvangen, per post, e-mail of een ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor telefoontjes of tekstberichten). Als u dergelijke promotieberichten of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dat te allen tijde laten weten. 

 

Rechtsvoorkeur en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder vallen, en alle vorderingen en geschillen die hiermee en/of met de diensten verband houden, worden beheerst door, geïnterpreteerd volgens en in alle opzichten uitsluitend en alleen uitgevoerd in overeenstemming met het interne materiële recht van Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden voorgelegd aan, en u stemt er hierbij mee in dat zij uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechtbank in Nederland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Klachten kunnen ook worden doorgegeven via deze officiële link van de EU.

Klantondersteuning & contactgegevens

Natuur Madagaskar

Eekwal 20

6871LS Renkum

Nederland

info@naturemadagascar.com
 

Aanbevolen bepalingen voor websites met gebruikersgemeenschappen

Alle gebruikers die lid worden van een community hebben een openbaar profiel dat zichtbaar is voor bezoekers van de website, en dat hun openbare activiteit (zoals hun berichten of opmerkingen) zichtbaar is voor andere bezoekers van de website.

Een gebruiker van de website kan zich altijd afmelden en de gemeenschap verlaten, en als hij dat doet, zal zijn profiel niet meer publiekelijk zichtbaar zijn. Uiteraard zal de gebruiker in dat geval geen gebruik kunnen maken van de functies van de community.

 

Ingangsdatum: 18 januari 2020